Byggentreprenad

2010-05-05 00:00 administratör
Skriv ut

I Drivia Service AB, sektion byggentreprenad tre byggentreprenadgrupper arbetar inom ett brett fält av totala åtaganden. Vår verksamhet består av ett flertal hantverkare som arbetar med allt från krävande renoveringar till nyproduktion. Vi utför de flesta byggentreprenader, från upprustning och modernisering av skolmiljöer till totala ombyggen av hela industribyggnader, såväl general- som totalentreprenader.

 • Vi tar ett helhetsansvar i våra projekt och upprättar tidigt en plan för hur vi skall hantera olika partier från början till slut.
 • Vi ser till att våra medarbetare vet vad som skall göras, hur vi ska göra det och vilka tider som gäller.
 • Vi har högsta fokus på färdigställande tider och vi följer upprättad tidsplan.
 • Vårt mål är alltid, i rätt tid, överlämna vår entreprenad för besiktning.

Då nöjda kunder är det viktigaste för oss söker vi alltid nya medarbetare och underentreprenörer som känner att de delar våra värderingar, ledstjärnor och vill utvecklas med oss. Är du en av dem så är du välkommen att höra av dig till oss!

Total- Generalentreprenad

Vi utför de flesta byggentreprenader, från upprustning och modernisering av skolmiljöer till totala ombyggen av hela industribyggnader, såväl general- som totalentreprenader.

Ombyggnadsentreprenader

Vi har stor erfarenhet av ombyggnadsentreprenader under pågående verksamhet, såsom ombyggnad av affärscentrum, stormarknader och livsmedelsaffärer.
Nybyggnad och ombyggnad av skolmiljöer är ett av våra specialområden, från minsta förskola till högskola/universitet. Renovering av äldre fastigheter eller ombyggnad av vindar är en annan typ av uppdrag som vi också har stor erfarenhet av.

Tak- fasadrenoveringar och fönsterbyten

Tak- fasadrenoveringar och fönsterbyten är vanligt förekommande entreprenader. När det gäller fönsterbyten har Otto Magnusson ett eget, specialiserat team med effektivt uppbyggd arbetsorganisation. Detta team lever i högsta grad upp till företagets programförklaring ”att vi är ett lag” och att arbetet ska göras ”snabbt, snyggt och noggrant”.

Badrum och wc

Vi sammarbetar med mycket certifierade och kompetenta badrumsbyggare vid totalnetreprenader och samordnar arbetet så det skall fungera på ett smidigt sätt utan att Du som fastighetsägare behöver engagera Dig mer än nödvändigt.

 

Golv och plattsättning

 

Vi sammarbetar med mycket certifierade och kompetenta plattsättningsföretag vid totalnetreprenader och samordnar arbetet så det skall fungera på ett smidigt sätt utan att Du som fastighetsägare behöver engagera Dig mer än nödvändigt.

 Miljö och kvalitet

Vår strävan är att miljöhänsyn ska bli en naturlig del av det dagliga arbetet på alla nivåer inom våra olika verksamhetsområden.

Detta uppnås genom:

 • Kompetens: Vi skapar förståelse och engagemang för miljöfrågor genom utbildning och god kommunikation och strävar efter ständig bättring.
 • Efterleva lagkrav: Vi följer lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.

Miljömedvetenhet: Vi strävar efter att begränsa energi- och materialanvändningen så mycket som möjligt samt att öka återanvändning och återvinning av material.
Vi strävar efter att förebygga förorening vid köp av material och produkter samt vid hantering av restprodukter.

 • Kommunikation: Vi för dialoger med beställare, leverantörer, underentreprenörer och konsulter om miljöfrågor.
 • Transporter: Vi strävar efter att transportera effektivt och miljöanpassat.
 • Arbetsmiljö: Vi verkar för en trygg och säker arbetsmiljö.

 

INFORMATION

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du
• äger och som du bor i eller har som fritidsbostad
eller
• äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Nedan följer exempel på vad du kan få respektive inte få skattereduktion för.

 

Observera att listan är inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

ID06

ID06 är ett kontrollsystem som utvecklats av byggbranschen m fl. Det innebär i korthet att alla som vistas på en byggarbetsplats skall bära en väl synlig ID-bricka.

ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att

 • uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
 • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
 • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
 • uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,
 • uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
 • uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,
 • uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.

 

Alla entreprenörer eller arbetsgivare ska i förväg skall anmäla och ”auktorisera” de medarbetare som skall vistas på arbetsplatsen. Arbetsledare/platschef är sedan skyldig att dagligen kontrollera ID och att föra journal över vilka som befunnit sig på arbetsplatsen, när de varit där m m. Syftet är ett öka säkerheten, hålla obehöriga personer utanför arbetsplatsen och förhindra ”svartarbete”.

Senast uppdaterad 2010-06-28 10:07